FAQVerhindert de BlueKit® de ventilatie van de schacht?
De BlueKit® is een intelligent, geregeld ventilatiesysteem van de liftschacht. Het kan op transparante wijze geïntegreerd worden in bestaande installaties. De ventilatie van de schacht wordt enkel ingezet wanneer dit nodig blijkt:

 • 5 minuten per uur, wanneer een lift in werking wordt gedetecteerd,
 • Wanneer de temperatuur boven in de schacht de 30°C overschrijdt,
 • In geval van in de kooi geblokkeerde personen,
 • In geval er onderhoudspersoneel aanwezig is in de schacht.

De situatie voor de installatie van de BlueKit® zal dezelfde zijn als na de toevoeging ervan. De BlueKit® brengt geen bijkomend risico met zich. Het functioneert volgens het principe van de positieve veiligheid: de motor van de vleugel functioneert door middel van een veer en heeft geen elektrische voeding nodig om zich te openen. Het onderbreken van de elektrische voeding veroorzaakt de onmiddellijke opening van de vleugel.


Is de ventilatie wel optimaal in gebouwen met een hoge energie-efficiëntie?

Om de ventilatie te verhogen, is het niettemin mogelijk een extra luchttoevoeropening aan te brengen onderin de liftschacht (lage ventilatie), dit in het bijzonder voor passieve gebouwen of gebouwen met lage energie.

De BlueKit® kan:

 • een luchttoevoeropening (lage ventilatie) synchroniseren met de luchtafvoeropening (hoge ventilatie)
 • een ventilator toevoegen in de luchttoevoer om de thermische beweging van de lucht in de schacht te ondersteunen.


Hoe waarborgt de BlueKit® energiebesparingen en een optimale ventilatie?

In vergelijking met een permanente ventilatie zonder BlueKit®, stelt de BlueKit® u in de mogelijkheid te optimaliseren, want hij ventileert wanneer dit werkelijk zin heeft. Dit hoofdzakelijk in de volgende gevallen:

 • rook in de schacht of contact gegeven door de brandcentrale van het gebouw
 • onderhoudspersoneel op het kooidak of bovenaan de schacht
 • te hoge temperatuur bovenin de schacht (30° en hoger)
 • in de kooi geblokkeerde persoon
 • behoud van een hygiënische luchtkwaliteit (controle van de luchtkwaliteit d.m.v. VOC-sonde – optioneel).


Loont de investering ook voor gebouwen met 1 à 2 verdiepingen?

Het spreekt voor zich dat het schoorsteeneffect kleiner zal zijn bij gebouwen met 1 à 2 verdiepingen. Niettemin blijft de wettelijke opening van de liftschacht de enige ventilatieopening in een gebouw met lage energie. Andere factoren kunnen het nut van de BlueKit® nog versterken.

De volgende drie voorbeelden benadrukken nogmaals hoe relevant het is een BlueKit te installeren.

 • In het geval van een privéwoning met lift is er vaak geen compartimentering tussen de liftschacht en de rest van de woning. De natuurlijke ventilatie zuigt aan en creëert een onderdruk. Er is een constante afwisseling van warm en koud. In de zomer wordt dit nog versterkt door de airconditioning, waar de koele lucht de warme lucht naar binnen duwt. Zonder compartimentering komen de zomerwarmte en de winterkou onmiddellijk in de kamers van de woning terecht, wat de energiebehoeften doet stijgen.
 • Bij een slecht geïsoleerde bestaande installatie worden de gebouwen oververwarmd door de hoge verliezen. De BlueKit® stelt u in staat dit energieverlies in te dijken.
 • In het geval van een residentiële woning, is het niet ongebruikelijk dat er een vrij beroep wordt uitgeoefend in het gebouw. Dit gaat gepaard met heel wat komen en gaan. Deze luchtbewegingen versterken de toevoer van koude lucht, wat de investering in een BlueKit® nog interessanter maakt.


Waar komen de cijfers vandaan die gebruikt worden voor de simulatie? Hoe wordt deze berekend?

Dit simulatietool werd ontwikkeld door een onafhankelijk openbaar researchcentrum (CRP Tudor). Het is gebaseerd op theoretische berekeningen en werd meermaals ter plaatse gecheckt in liftschachten uitgerust met verschillende sensoren.

De temperaturen zijn afkomstig van Meteotest (www.meteotest.ch), een leader in zijn vak met vele tienduizenden meetpunten overal ter wereld.

De simulatiedatabase kan aangepast worden indien nodig. Wanneer er een stad ontbreekt, kan deze worden toegevoegd door BK-Factory


In welke gebouwen werden de testen voor de simulatie uitgevoerd?

Er werden vijf testgebouwen geselecteerd omwille van hun specifieke kenmerken en verschillen. Het fysisch gedrag van de schacht werd vergeleken met gegevens gebruikt door het Openbaar Researchcentrum Henri Tudor, die er een wetenschappelijk model van heeft gemaakt.


Wat is de graad van precisie van de simulatie?

Het wetenschappelijk model van het Openbaar Researchcentrum Henri Tudor houdt rekening met de specificaties van de liftinstallatie:

 • de hoogte van de schacht,
 • het aantal en het type deuren,
 • de dichtingen van de deurvleugels,
 • de plaats van de machinekamer…

maar ook met de specifieke exploitatie van het gebouw:

 • ziekenhuis, handelsgebouw, kantoren of residentieel;
 • het type en de efficiëntie van het verwarmingssysteem,
 • type brandstof.

Om het model te finaliseren, werd het vergeleken met de werkelijk opgemeten resultaten op de pilootinstallaties op het einde van de schacht.

De precisie van de simulatie bedraagt min of meer 25%. Deze marge houdt verband met de lokalisatie van het gebouw: de BlueKit® zal natuurlijk performanter zijn bij een gebouw dat blootgesteld is aan weer en wind dan bij een van de wind beschermd gebouw. Bijgevolg wordt deze marge in acht genomen in het simulatierapport. De besparingen worden weergegeven «van … tot …».


Wat is de frequentie van de onderhouden?

Het volstaat twee keer per jaar een visueel onderhoud uit te voeren en de rookmelder te controleren. Het onderhoud gebeurt in nauwelijks 15 minuten afhankelijk van de handleiding. Het onderhoud gebeurt via de installateur.


Kan men de BlueKit in alle liftschachten installeren?

Alle liftschachten kunnen ermee worden uitgerust. Voor nieuwe installaties volstaat het bij aanvang de nodige uitsparing te voorzien voor een in de vloerplaat of de muur geïntegreerde vleugel.

Bij bestaande installaties kunnen er zich soms problemen voordoen:

 • geen toegang mogelijk om de vleugel te plaatsen
 • men moet voldoende ruimte voorzien om de de fysische integriteit en veiligheid van de technicus te garanderen (hoge reserve)


Veroorzaakt de kooi een pompeffect in de schacht?

De kooi heeft niet het effect van een pomp: de ruimte tussen de kooi en de schacht volstaat. Slechts indien de snelheid van de kooi hoger ligt dan 2,6 m/s, begint er zich een pompeffect voor te doen.

De gemiddelde snelheid van een kooi in een gebouw met minder dan 10 verdiepingen bedraagt echter 1 m/s à 1,6 m/s.


Wie voert de montage van de BlueKit uit?

BK-Factory ontwikkelt en verdeelt de BlueKit systemen.

De BlueKit is zo ontworpen dat de montage optimaal en eenvoudig verloopt dankzij de Plug&Go connectoren van de kabels.

Elke bediening wordt individueel voorbereid en getest in onze ateliers.

Elke liftenbouwer of onderneming die bevoegd is om in liftschachten te werken kan de BlueKit gemakkelijk installeren.


Werkt u samen met de liftenbouwers? Heeft u partners?

BK-Factory schrijft voor, sensibiliseert en informeert hoofdzakelijk de studiebureaus en architecten die de gebouwen ontwerpen, in het bijzonder de projecten met lage energie.

Anderzijds werkt BK-Factory samen met de liftenbouwers en de ondernemingen die bevoegd zijn om in een schacht te werken.


Is de BlueKit gelijkwaardig aan een met de lift verbonden ventilatiesysteem?

A priori zou het lijken dat een ventilator en de BlueKit equivalent zijn. Dit is echter absoluut fout en kan gevaarlijk blijken voor de veiligheid.

Enerzijds staat de wet niet toe een ventilator te installeren bovenaan de liftschacht om lucht af te voeren. Het is strikt verboden lucht aan- of af te zuigen via de liftschacht. Dit zou immers een aanzuiging teweegbrengen van de rook van de portalen naar de schacht.

Ten slotte, nog steeds in het domein van de certificaten, moet elke component die dient om rook of warmte af te voeren een EG-certificaat hebben volgens de norm EN 12101-2.


Hoe zit het met een inwaartse ventilatie in het gebouw?

Om de installatie van een intelligente ventilatie door de BlueKit te vermijden, wordt soms een permanente inwaartse ventilatie voorgesteld ter vervanging van de BlueKit®. Dit geeft echter een aantal heel specifieke problemen:

 • De liftschacht en het trappenhuis bevinden zich in verschillende brandcompartimenten. Men moet bijgevolg een brandwerende klep voorzien, wat een hoge kost met zich brengt.
 • Bovendien bestaat er in een passief gebouw het risico dat er zich snel een thermisch evenwicht vormt tussen de twee schachten. Er zou dan geen temperatuurverschil zijn, dus ook geen verschil in luchtdensiteit, dus geen luchtbeweging.
 • Zonder natuurlijke aanzuiging, stijgt het stof tijdens de zeldzame thermische bewegingen samen met het vocht.
 • Op de koude delen bovenaan de schacht kunnen schimmels en andere bacteriënkolonies hun aftakelend werk aanvatten.
 • Het stof zet zich door verdamping vast op de elektrische componenten bovenaan de schacht, die tijdens de bediening van de tractiemotor verhitten. Dit heeft een negatieve invloed op hun levensduur.