Normen en wetten met betrekking tot de ventilatie van liftschachten

Voor natuurlijke ventilatie gelden Europese en nationale normen en wetten - de BlueKit-systemen en de componenten ervan beantwoorden aan dat reglementair kader:


Veiligheid

Richtlijn 2014/33/EU

Richtlijn 2014/33/EU van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten over liften, vormt de juridische basis van de conformiteit met het wettelijke kader betreffende de indienststelling van nieuwe liften met CE-certificaat.

Ontvang de risicoanalyse die rekening houdt met de eisen van die richtlijn. Deze risicoanalyse is conform de norm EN ISO 14121-1:2017.


Liftnorm EN 81-20

De geharmoniseerde norm EN 81-20, die in 2017 van kracht werd, omschrijft de minimale veiligheidsvereisten voor gebruikers van de liftcabine en voor personen die in de liftschacht of in de machinekamer werken uitvoeren.

Opdat altijd een voldoende hoeveelheid lucht beschikbaar is, wordt een geschikte ventilatie van de schacht geëist in normale omstandigheden, bij langdurige stilstand of bij een storing van de cabine. Volgens artikel 5.4.9. is het belangrijk dat: “de effectieve oppervlakte van de ventilatieopeningen in het bovenste gedeelte minstens gelijk moet zijn aan 1 % van de nuttige oppervlakte van de cabine.”

Overigens onderstreept bijlage E.3 van de norm EN 81-20 het feit dat de veiligheid en het welzijn van de personen die de lift gebruiken, die in de schacht werken of die in de cabine opgesloten zitten wanneer deze tussen twee verdiepingen is komen vast te zitten, in het bijzonder van de volgende parameters afhankelijk zijn:

 • Omgevingstemperatuur van de liftschacht
 • Vluchtige organische stoffen, CO2, luchtkwaliteit
 • Toevoer van verse lucht naar de liftschacht
 • Vochtigheid, stof, rook
 • Luchtdichtheid van de liftschacht en van het gebouw in zijn geheel

Uitvoeringsrichtlijn NB /L REC 02/027

NB /L REC 02/027 is een uitvoeringsrichtlijn (Recommandation for use) die op basis van de liftrichtlijn te treffen maatregelen formuleert met betrekking tot het gebruik van ventilatiesystemen. Volgens NB/L REC 02/027 geldt het volgende voor een ventilatiesysteem in een liftschacht:

 • maakt deel uit van het ventilatieconcept van het gebouw
 • is niet vreemd aan de lift, aangezien het bijdraagt tot de veiligheid van een liftinstallatie
 • mag voor geen enkel ander doeleind worden gebruikt

Koninklijk besluit van 21 september 2012

De artikelen 6.1.2.1, 6.1.3.2 en 6.1.4.4 van het koninklijk besluit van 21 september 2012 leggen de verplichting vast van het gebruik van een natuurlijke ventilatie met buitenluchttoevoer voor liftschachten met of zonder machinekamer. Overigens laten de teksten de installatie toe van ventilatieregelsystemen met vermelding van het toepassingskader.

De verplichtingen met betrekking tot de onderhoud, de periodieke tests en de controle van uitrustingen worden vermeld in artikel 6.9.5.


Energie-efficiëntie

Europese Richtlijn 2010/31/UE

Met de integratie van het BlueKit-systeem kan men de luchtdichtheid van de gebouwen in de liftschacht optimaliseren en op die manier voldoen aan de eisen van de EPB-certificatie (energieprestaties van gebouwen - Europese Richtlijn 2010/31/EU).


Conformiteit

Europese verordening betreffende de bouwproducten

Verordening 305/2011 van 9 maart 2011, dat de geharmoniseerde voorwaarden vastlegt met betrekking tot de commercialisering van bouwproducten, vormt de juridische basis voor de assemblage van producten zoals rookdetectoren, ventilatieopeningen en bedieningsmodules.

Er werd ook met de volgende geharmoniseerde normen rekening gehouden:

 • Liftnormen EN 81-20, EN 81-50
 • Dispositif d’Evacuation Naturelle de la Fumée et de la Chaleur (DENFC EN 12101-2)
 • Apparaat voor de natuurlijke rookafvoer en de warmte
 • Centrale unit ENpr 12101-9
 • Drukknop EN 54-11
 • Plaatselijke detector EN 54-7
 • Lineaire detector EN 54-12

Ook met de volgende nationale wetten in verband met de volgende materies werd rekening gehouden:

– het juridische kader voor het gebruik van bouwproducten en dan in het bijzonder in de sector van de rookdetectie en de rookafvoer

– de voorschriften betreffende veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek


CE-Conformiteit

De BlueKit-systemen dragen de CE-conformiteitsmarkering.