Normen en wetten met betrekking tot de ventilatie van technischen kokers

Voor natuurlijke ventilatie gelden Europese en nationale normen en wetten - de BlueKit-systemen en de componenten ervan beantwoorden aan dat reglementair kader:


Veiligheid

Koninklijk besluit van 18 januari 2017

Dit koninklijk besluit laat in artikel 26 de installatie toe van een regelsysteem van de ventilatie vóór de “vrije verluchtingsdoorsnede”. Het artikel duidt ook de verschillende openingsomstandigheden aan.


Energie-efficiëntie

Europese Richtlijn 2010/31/UE

Met de integratie van het BlueKit-systeem kan men de luchtdichtheid van de gebouwen in de liftschacht optimaliseren en op die manier voldoen aan de eisen van de EPB-certificatie (energieprestaties van gebouwen - Europese Richtlijn 2010/31/EU).


Conformiteit

Europese verordening betreffende de bouwproducten

Verordening 305/2011 van 9 maart 2011, dat de geharmoniseerde voorwaarden vastlegt met betrekking tot de commercialisering van bouwproducten, vormt de juridische basis voor de assemblage van producten zoals rookdetectoren, ventilatieopeningen en bedieningsmodules.

Er werd ook met de volgende geharmoniseerde normen rekening gehouden:

  • Liftnormen EN 81-20, EN 81-50
  • Dispositif d’Evacuation Naturelle de la Fumée et de la Chaleur (DENFC EN 12101-2)
  • Apparaat voor de natuurlijke rookafvoer en de warmte
  • Centrale unit ENpr 12101-9
  • Drukknop EN 54-11
  • Plaatselijke detector EN 54-7
  • Lineaire detector EN 54-12

Ook met de volgende nationale wetten in verband met de volgende materies werd rekening gehouden:

– het juridische kader voor het gebruik van bouwproducten en dan in het bijzonder in de sector van de rookdetectie en de rookafvoer

– de voorschriften betreffende veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek


CE-Conformiteit

De BlueKit-systemen dragen de CE-conformiteitsmarkering.